Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„START - AKTYWIZACJA - PRACA - META”

Projekt realizowany jest przez INSTYTUT SZKOLEŃ I DORADZTWA Magdalena Mrozek w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.05.2020 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo śląskie

Cel projektu

Celem głównym jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 60 osób (35 Kobiet i 25 Mężczyzn) młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET z wyłączeniem osób określonych jako grupa docelowa w Poddziałaniu 1.3.1. POWER), z terenu woj. śląskiego w okresie 01.09.2019 - 31.05.2020r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb osób młodych.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 60 osób pozostających bez pracy (35K i 25M) zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 15-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (biernych zawodowo, NIE zarejestrowanych w urzędzie pracy),
 • niekształcących się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,

Wsparcie

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym: wstępna identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy-etap rekrutacji. Wsparcie obejmie wszystkich uczestników projektu - będą to indywidualne spotkania z DORADCĄ ZAWODOWYM (6 h zegarowe/osobę), które zaowocują IPD (1 IPD/osobę).
 2. Wsparcie szkoleniowe: Szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 3. 3 miesięczny staż zawodowy: Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.
 4. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy oraz pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Wartość projektu: 951 471,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 801 899,76 PLN
Dotacja celowa budżetu krajowego: 101 997,69 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!